Am văzut şi la TV, târgul grădiniţelor private din Bucureşti; erau 115 grădiniţe private, în Craiova, doar 5, maximum 6, şi cred că Joylight nu are concurenţă la capitolele educaţia şi îngrijirea copiilor.
[gradinite craiova] Joylight Galerie
Galerie foto
[gradinite craiova] Joylight Aparitii Media
Aparitii media
[gradinite craiova] Joylight Facebook
Urmariti-ne
[gradinite craiova] Joylight Harta
[gradinite craiova] Joylight Reclama
You are here: 2020 February 11 Ce învăţăm în clubul lui Mickey Mouse

ACTIVITĂŢI MATEMATICE

 • stabilirea de relaţii între obiecte şi grupuri de obiecte după diferite criterii şi realizând comparaţii;
 • inţelegerea relaţiilor spaţiale plasând diferite obiecte într-un spaţiu dat sau în raport cu un reper dat;
 • clasificarea obiectelor şi fiinţelor după unul sau mai multe criterii asociate;
 • aprecierea globală a cantităţii de obiecte concrete şi raporturile cantitative dintre două grupuri comparate, folosind un limbaj adecvat;
 • să numere de la 1-3, recunoscând grupele cu 1-3 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
 • să raporteze numărul la cantitate;
 • să-şi formeze reprezentări corecte despre forma geometrică plană-cercul;
EDUCAREA LIMBAJULUI
 • comunicarea de impresii, idei despre aspecte din mediul social şi natural;
 • participarea la activităţile de grup/de joc atât în calitate de vorbitor, cât şi de auditor;
 • distingerea sunetelor ce compun cuvintele, pentru a le pronunţa corect;
 • învăţarea de cuvinte noi, conştientizându-le înţelesul, pentru a le folosi în contexte adecvate;
 • exprimarea corectă din pc.d.v. sintactic, în propoziţii simple;
 • audierea cu atenţie a unor texte pentru a-şi mări orizontul de cunoaştere;
 • receptarea unui text înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
 • exprimarea în propoziţii simple trăiri, întâmplări din experienţa proprie sau a altor copii/adulţi în reproducerea unor poezii/poveşti.
CUNOAŞTEREA MEDIULUI
 • cunoaşterea aspectelor caracteristice mediului apropiat pentru a se adapta uşor la cerinţele acestuia;
 • cunoaşterea corpului uman, vieţuitoare, plante şi obiecte din mediul apropiat folosind materiale intuitive;
 • aplicarea normelor de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;
 • recunoaşterea anumitor schimbări şi transformări din mediul înconjurător;
 • cunoaşterea unor elemente ale culturii şi religiei mediului social din care face parte;
 • să comunice impresii, idei despre aspecte ale mediului înconjurător;
EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE
 • cunoaşterea persoanelor din mediul apropiat;
 • cunoaşterea normelor necesare integrării în viaţa socială;
 • manifestarea spiritului de echipă prin colaborarea la realizarea unei activităţi în comun;
 • cunoaşterea şi aplicarea regulilor de igienă personală;
 • manifestarea atitudinii pozitive faţă de fiinţe şi lucruri;
 • să cunoască drepturile copilului în viaţa socială;
 • conştientizarea consecinţelor pozitive şi negative ale comportamentelor sale asupra sa şi a celorlalţi;
 • cunoaşterea de reguli de securitate personală;
 • înţelegerea semnificaţiei unor evenimente social-culturale.
EDUCAŢIE ARTISTICO-PLASTICĂ

DESEN/PICTURĂ

 • cunoaşterea denumirii instrumentelor şi materialelor de lucru folosite;
 • mânuirea corectă a instrumentelor şi materialelor de lucru;
 • identificarea culorilor de bază folosindu-le adecvat;
 • înţelegerea procedeului de lucru prin exersare;
 • aplicarea diferitelor tehnici de lucru pentru a obţine forme cât mai apropiate de realitate;
 • aplicarea elementelor de limbaj plastic şi expresie artistică pentru a obţine efecte plastice, forme spontane şi elaborate;
 • perceperea frumosului din natură, dezvoltându-şi spiritul de observaţie.

MODELAJ

 • cunoaşterea denumirii materialelor şi a însuşirilor acestora;
 • exersarea deprinderilor elementare de modelare pentru a obţine forme cât mai aproape de realitate;
 • să găsească destinaţie utilă produselor din activităţile de modelaj;
ACTIVITĂŢI PRACTICE
 • să analizeze senzorio-motric însuşirile caracteristice ale materialelor;
 • dobândirea unui sistem de deprinderi practice accesibile de mânuire, de prelucrare;
 • aplicarea deprinderilor dobândite în confecţionarea de produse;
 • să asambleze diferite materiale, forme, elemente componente pentru a reda imaginea unor obiecte sau fiinţe;
 • dobândirea încrederii în forţele proprii, independenţă în acţiune, răbdare şi disciplină în muncă;
 • să lucreze corect, ordonat şi curat ducând până la capăt lucrul început;
 • să manifeste interes şi respect faţă de produsele muncii oamenilor.

EDUCAŢIE FIZICĂ

 • să se orienteze în schema corporală cunoscându-şi posibilităţile motrice ale fiecărei părţi;
 • exersarea deprinderilor pentru a-şi mări capacitatea generală de efort;
 • orientarea în spaţiu raportându-se la repere date;
 • formarea corectă a deprinderilor motrice de bază;
 • coordonarea mişcărilor în raport cu comenzile verbale sau regulile de joc;
 • formarea unei ţinute corporale corecte, manifestând autocontrol în exersare;
 • să manifeste spirit de echipă, cultivându-şi trăsături pozitive de caracter;
 • executarea de mişcări ritmate prin antrenarea diferitelor părţi ale corpului;
 • să se exprime liber asociind mişcărilor sentimente, trăiri;
 • executarea corectă a elementelor de gimnastică acrobatică.
EDUCAŢIE MUZICALĂ
 • diferenţierea sunetelor din mediu pentru dezvoltarea auzului;
 • diferenţierea auditivă a timbrului, intensităţii, duratei şi înălţimii sunetelor din mediu şi pe cele muzicale;
 • interpretarea cântecului cu acompaniamentul jucăriilor muzicale;
 • interpretarea cântecelor însoţite de mişcări sugerate de textul lor;
 • să audieze cu atenţie fragmente muzicale, cântece pentru a le cunoaşte.


Comments

Comments are closed.


Pingbacks

Pingbacks are closed.


Trackbacks